standardowy a_plus a_plus_plus kontrast

Aktualności


DWSPiT wysoko w rankingach szkół wyższych 2015
Nr 2 w Polsce w rankingu najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w kategorii Warunki kształcenia na 70 notowanych szkół.

01.07.2015, Środa

Rekrutacja do PUTW

Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna nabór słuchaczy na rok akademicki 2015/2016 od 1.07.2015 r. do 15.09.2015 r. Słuchaczem PUTW może zostać każda osoba zamieszkała na stałe na terenie powiatu polkowickiego, która ukończyła 40 rok życia, nieczynna zawodowo (np.: emeryt, rencista) i złoży pisemną deklarację słuchacza PUTW. Liczba miejsc jest ograniczona (50 osób - liczy się kolejność zgłoszeń).

26.06.2015, Piątek

Zmiana godzin pracy Uczelni

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r. Uczelnia jest czynna w godz. 7.00-15.00.

22.06.2015, Poniedziałek

Po konferencji i w klastrze LSSE

W dniach 18-19 czerwca w DWSPiT odbyła się w DWSPiT konferencja naukowa pn. "Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym", zorganizowana przez DWSPiT w Polkowicach oraz UZZM w Lubinie. Pierwszego dnia w dwóch panelach głos zabrało blisko 50 osób. Drugiego dnia uczestnicy konferencji zwiedzili fabrykę SITECH w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polkowicach. Podczas konferencji DWSPiT dołączyła Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego LSSE.

09.06.2015, Wtorek

DWSPiT nr 2 w Polsce

Uczelnia z Polkowic w tegorocznym rankingu „Perspektyw” uzyskała drugi w Polsce i pierwszy na Dolnym Śląsku wynik w kategorii Warunki kształcenia. W najnowszym rankingu „Perspektyw” DWSPiT awansowała aż o 13 miejsc w zestawieniu najlepszych, niepublicznych uczeni magisterskich w porównaniu z rokiem ubiegłym. W zakresie kryterium Warunki kształcenia ocenie poddawane były takie obszary jak: dostępność dla studentów kadr wysoko wykwalifikowanych, akredytacje, powierzchnia na studenta, zbiory elektroniczne, zbiory drukowane oraz warunki korzystania z biblioteki. Na tak dobry wynik wpływ miało również przekazanie do użytku nowoczesnego budynku dydaktycznego. Obok Warunków kształcenia na wynik rankingu składały się: Prestiż (gdzie brane były pod uwagę preferencje pracodawców i ocena przez kadrę akademicką), Siła naukowa (m.in. nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rozwój kadry własnej), Innowacyjność (pozyskiwanie środków z UE, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na badania), Umiędzynarodowienie (m.in. wymiana studencka, wielokulturowość środowiska studenckiego). Również pod względem tych wymagań DWSPiT uzyskała dobre wyniki. W skali kraju w 2015 r. DWSPiT uplasowała się na 38. pozycji pośród 70 najlepszych uczelni niepublicznych magisterskich (51. miejsce w 2014 r.). Dodajmy, że obecnie w Polsce działa 288 uczeni niepublicznych.

02.06.2015, Wtorek

Rekrutacja 2015 rozpoczęta

Od 1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w DWSPiT. Potrwa do końca września. Zapraszamy na kierunki inżynierskie, licencjackie oraz studia magisterskie. Do wyboru: Mechatronika, Informatyka, Administracja oraz Stosunki Międzynarodowe. W przygotowaniu Logistyka oraz Bezpieczeństwo techniczne. Informacje pod nr. tel. 76 746 53 53.

02.06.2015, Wtorek

Konferencja o nauce i technice w Zagłębiu

W dniach 18-19 czerwca w DWSPiT odbędzie się konferencja naukowa pt. "Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym". Do udziału w tej konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Program konferencji oraz szczegółowe informacje na http://konferencje.dwspit.pl/praktyka-przemyslowa Konferencja organizowana jest we współpracy DWSPiT w Polkowicach oraz UZZM w Lubinie.

01.06.2015, Poniedziałek

Uczelnie bliżej siebie

Rektorzy Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie, prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański oraz prof. UZZM dr hab. Stanisław A. Witkowski, podpisali 25 maja br. Umowę Konsorcjum, która zacieśni dotychczasową współpracę Uczelnie powołały Konsorcjum w celu prowadzenia wspólnej działalności naukowo-badawczej, która będzie miała na celu rozwój naukowy nauczycieli akademickich obu uczelni, a także podnoszenie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych. Współpraca w tym zakresie polegać będzie m.in. na: prowadzeniu konsultacji, zmierzających do uzgodnienia planów wspólnie prowadzonych badań; wspólnym przygotowywaniu prac prowadzących do uzyskania stopni i tytułów naukowych przez pracowników obu uczelni; organizacji konferencji i seminariów naukowych; organizacji wspólnych, dodatkowych zajęć dla studentów (m.in. w ramach kół naukowych, seminariów i wymian studenckich); wspólnym występowaniu o granty i środki z funduszy unijnych zewnętrznych lub jako partnerzy szerszego porozumienia; współpracy w zakresie wymiany informacji naukowej i wykorzystaniu zbiorów bibliotecznych. Uczestnicy Konsorcjum będą współdziałać ze sobą przy wykonywaniu wspólnych projektów, pomagać sobie usługami badawczymi, rozwojowymi i aparaturą. Pierwszym, ważnym wydarzeniem w ramach tej współpracy będzie zorganizowanie przez uczelnie z Lubina i Polkowic konferencji naukowej pt. „Nauki techniczne i praktyka przemysłową w Zagłębiu Miedziowym”, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2015 r. w DWSPiT w Polkowicach.

22.05.2015, Piątek

Pakt dla Horyzontu 2020 sygnowany

DWSPiT została sygnatariuszem "Paktu dla Horyzontu 2020", w którym uwzględnione zostały zobowiązania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do stworzenia efektywnego systemu wspierania instytucji naukowych i naukowców, podejmujących wysiłek konkurowania o międzynarodowe granty badawcze. Dokument zawiera również propozycje działań na poziomie uczelni i instytutów, które będą stymulować aktywniejsze uczestnictwo polskich badaczy i przedsiębiorców w kolejnym programie ramowym.

18.05.2015, Poniedziałek

Dewuspitalia 2015. Podziękowania

Zarząd Samorządu Studenckiego DWSPiT dziękuje władzom uczelni, wykładowcom i wszystkim studentom za udział w tegorocznych Dewuspitaliach. Podziękowania skierowane są także do partnerów tegorocznego studenckiego święta, którymi byli: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach * Gmina Polkowice * Powiat Polkowicki * Drukarnia Karolina Dubienko Głogów * Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach * Krzysztof Prusisz Grafika Użytkowa Webdesign * Medicar Tomasz Nagrodzki* Pizzeria Valentino w Polkowicach * Restauracja Relax Polkowice * Skorpion Polkowice * Starcom * Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

home print
putw podyplomowe lcci kariery absolwent wyprawa projekt

bip